21, నవంబర్ 2016, సోమవారం

పరమపురుష నీ భక్తుడ


పరమపురుష నీ భక్తుడ నేనని
నరులు తిట్టితే నగుబాటేమి

నే నిటు నమ్ముట నా నిర్ణయ మిది
నానాటికి నా నమ్మకము
మానగు చున్నది మరి నీ దయచే
దానికి నితరుల దయయేమిటికి
పరమ

దయచూపించెడు ధర్మప్రభుడవు
భయములను వారింతువు
రయమున భవసంగ్రామరంగమున
జయమును నాకు సమకూర్చెదవు
పరమ

సమకూర్చెదవు సకలార్థంబులు
భ్రమలను బాపి పాలింతువు
ప్రవిమలనీలోత్పలశ్యామ రామ
చివరకు నీలో చేర్చుకొందువు
పరమ1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.