3, నవంబర్ 2016, గురువారం

నాభక్తి నిజమా నాప్రేమ నిజమా


నాభక్తి నిజమా నాప్రేమ నిజమా
యేభయమో నడిపించు నటనయా

రామా నీపై రక్తియున్నదే యది
ప్రేముడియా లేక నావెఱ్ఱియా
నామతమున నీవు నాసర్వస్వము
నీమత మేమయ్య నీకెవ్వడను
నాభక్తి

రామయ్య తలచు నీ నామము కన
యేమియు నాశించ దా మనసు
ఆ మాయకలిభయ మన్నది కతమా
నీ మీద ప్రేముడియే నిక్కువమా
నాభక్తి

సామాన్యుల యందు సామాన్యుడ రామ
నా మార్గము నీకు నచ్చినదా
యేమందు విది భక్తి యే యందువా
యేమి నీపై భయమే యందువా
నాభక్తి