4, నవంబర్ 2016, శుక్రవారం

హరిలేడు లేడని యను వానితో


హరిలేడు లేడని యను వానితో
హరిభక్తుడు వాదించ నవుసరమేమి

హరిని గూర్చి యవలివాని కరచి చెప్పినా
హరితత్త్వము వానిబుద్ధి కవగతమగునా
పరమభక్తుడగువాడు బడయు జ్ఞానము
పరమశుంఠ బుద్ధి నెట్లు భాసించేను
హరి

బహుజన్మల సంస్కార ఫలితము వలన
అహరహమును హరిస్మరణానందము కలుగు
విహితుడైన హరిని దలచు వేళల యందు
అహితులతో వాగ్వాదము లాడకు మీవు
హరి

శ్రీరాముడు దైవమని చెప్పుదు వీవు
శ్రీరాముని వాడు నింద చేసి నవ్వును
ధారుణి బహుజన్మ లెత్తి తానె తెలియును
శ్రీరాముడు వాని నపుడు చేరదీయును
హరి