21, నవంబర్ 2016, సోమవారం

హరిమ్రోల నిలచు వారందరు నొకటే


హరిమ్రోల నిలచు వారందరు నొకటే
పరికింప భేద మావంతయు లేదు

తాపము లోర్వక దరికి జేరెడు వారు
శ్రీపతినిజతత్త్వజిజ్ఞాసువులు
ఆపన్నులును నర్థార్థులు జ్ఞాను
లా పరమాత్ముని కందరు నొకటే
హరి

సురలు సిధ్ధులు వసువులు గంధర్వులు
నరుగరుడోరగకిన్నరవరులు
నిరుపమకరుణాన్వితుడై యుండెడు
హరిశుభదృష్టికి నందరు నొకటే
హరి

వామన నరహరి పరశురామ హరి శ్రీ
రామకృష్ణాది శుభనామములను
ప్రేమమీఱ భావించు భాగవతు
లా మాధవునకు నందరు నొకటే
హరి