1, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

నేను నీవను సంజ్ఞలు


నేను నీవను సంజ్ఞ లేటికి కలిగెనో
వాని వెంబడి చాల వచ్చినవి

మొదట భేదము పుట్టె నది పుట్టకుండునా
సదయ యొండొంటికి సరిపోల్చ
యిదియని యదియని యుదయించ కున్నచో
నదినీవు యిదినేను నాగ నేముండు
నేను

పిదప దూరము పుట్టె నది పుట్టకున్నచో
వదలక రెండును కుదురుగను
గదిసి యుండును కాదె ముదముగ నొకటైన
నదినేను నిదినీవు నన నేమి కలదు
నేను

తుదిని కాలము పుట్టె నది పుట్టకున్నచో
కదలిక యననేది కలదయ్య
కదలక మెదలక ఘనుడా రామయ్య
పదిలంబుగ నొక తత్త్వంబుగ నుందుము
నేను