8, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

అన్నిటికి నీవు నాకున్నావు


అన్నిటికిని నీవు నాకున్నావు లెమ్మని
యున్నాను నిను నమ్ముకున్నాను

అనుభవమ్మును జూచి యాదరించని వారు
వెనుక నా దొసగుల వెదకెడు వారు
అనువెఱిగి యధికుల మని యాడు వారు
కనబడుచున్నట్టి కాని కాల మిదియని
అన్నిటికి

ఈ వయస్సున గూడ నేవోవిలాసాల
భావించమని చెప్పువారి యొత్తిడుల
నే విధంబుగ ద్రోసి నీవలన నుందునో
యావంతయును బుద్ధికందక యున్న
అన్నిటికి

ప్రేమమీఱగ నీదు నామచింతనమె
నామత మగు గాక నా జీవితమును
నామార్గమున నడుప నా వలన కాక
రాముడా యిక నీవె రక్షించ మనుచు
అన్నిటికికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.