8, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

భక్తుని కష్టము భగవంతునిదే


భక్తుని కష్టము భగవంతునిదే
శక్తుడ వో రామ సాయపడ

మును కరిరాజు శక్తి మొదలంట సమసిన
తన వల్లకాదని దయ పుట్ట
నిను వేడుకొన రయమున వచ్చి మొసలిని
దునుమిన నీ‌కీర్తి తోరంబాయెను
భక్తుని

భక్తాంబరీషద్రౌపద్యాదుల కన
త్యక్తుడైన యరిసోదరునకన
వ్యక్తపఱచితి దయ యశమును గొంటివి
యుక్తి కలవాడు నీ‌భక్తుం డగును
భక్తుని

ఈదరాని జలనిధి యీసంసారము
నీదియీది యిక బలమేది నిను
చేదుకొమ్మని వేడు జీవుడ నన్నును
నాదరించవె నీయశమే పెరుగ
భక్తుని