6, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

కొలుచుకొన నిమ్మని కోరినంతనె


కొలుచుకొన నిమ్మని కోరినంతనె నీవు
కొలువిచ్చినావు నీవు కోదండ రామ

నలినాయతాక్షి లచ్చి నాథుడవగు నిన్ను
కొలువగ సీతగా కుదురుకొన్నది
వెలసె శేషాహి నిన్ను వెంటనంటి కొలువ
తులలేని తమ్ము డీయిలను లక్ష్మణుడన
కొలుచు

కొలుచుకొనగ గాలికొడుకు దేవుడవని
పిలచి బ్రహ్మపదము కొలిచితివి
కొలువున జేరగ కోర విభీషణు
నలవోకగ నసురరాజ్యాధిపు జేసితివి
కొలుచు

కొలిచిన వారికి కోరిన దిచ్చెద వని
తెలిసి చేరితినని తెలియుదువు
కొలిచెడు వారికి కొంగుబంగారమవు
కలకాలము నన్ను నీకడ నుండనిమ్ము
కొలుచు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.