10, ఆగస్టు 2019, శనివారం

బాధ లెందుకు కలుగుచున్నవో


బాధ లెందుకు కలుగుచున్నవో బోధపడుట లేదు
బోధ కలిగెనా ఎవ్వనికైనా బాధలు కలుగవయా

రామనామ ధనముండగ నయ్యో రాళ్ళురప్ప లేరి
పామరత్వమున పోగులు పెట్టుచు పరవశించ నేల
ఈమహి నెవ్వరి వెంటనైన నివి యెన్నడేగె నయ్యా
యీమాత్రము నీ వెఱుగ కున్నచో నెందుకు నరజన్మ

ఎవరెవరో నీ బంధుమిత్రులని యెంతో ప్రేముడితో
అవనిని వారికి సుఖమును గూర్చగ నలమటింతు వయ్యో
ఎవరి కెవ్వరీ మహిని జీవుడా యెంత కాల మయ్యా
చివరకు నీకు మిత్రుడు చుట్టము సీతాపతి కాదా

బావించుచు శ్రీరామతత్త్వము పాడుచు నీవుండ
నీ వెందున్నను నీ వెటులున్నను నీతో నత డుండ
దేవుడె దిక్కని నమ్మిన నీకిక దీనత యెక్కడిది
ధీవరుడా నీ స్వస్వరూపమున దీపింతువు కాదా