27, ఆగస్టు 2019, మంగళవారం

తెలిసినదా రాముడే దేవుడన్నది


తెలిసినదా రాముడే దేవుడన్నది నీ
వల పెఱుగక పిలిచితే పలుకునన్నది

ఇన్నాళ్ళును పెద్దలు చెవి నిలు కట్టుకొని పోరి
వెన్నుడే దేవుడన్న విన నిచ్చగించవు
కన్ను మసకబారి నీ వెన్ను వంగ వచ్చి
యిన్నాళ్ళకు రామునిపై నెంతభక్తి పొడమెను

పామరుడే యైన నేమి పాపియైన నేమని
రామచంద్రు డందరను రక్షించు నెప్పుడు
వేమారులు నిన్ను వాడు విడువక రక్షించ
నీ మనసున కది తోచె నేటి కేమందుము

చెంత జేరి నంత వాడు చేరదీయు నన్నది
చింతలన్ని దీరిచి రక్షించు వా డన్నది
చింతించు వారి కతడు చింతామణి యన్నది
యింతకాలమున కైన నెంత బాగ తోచెను