17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

రాలుగాయి మనసా నీకు రాము డింత యలుసా


రాలుగాయి మనసా నీకు రాము డింత యలుసా
చాలు చాలు వేషాలు నామజప సాధన చేయగదే

ఎన్నో భవముల నుండియు నీకై యీతడు చేసినదే
యెన్నగదే యాపన్నశరణ్యుం డీశ్వరు నెన్నగదే
తిన్నగ మోక్షము నిచ్చెడు రాముని దీవన లందగదే
మన్ననతో నతడిచ్చిన తారకమంత్రము చేయగదే

ఉదయము  నుండియు నటునిటు పరుగుల నుండితి వెందులకే
నిదుర లేచినది మొదలుగ నీకొక నిలుకడ కనబడదే
హృదయము లోపల గూడుకట్టుకొని యుండిన నీవిభునే
మదిని దలంచవు మన్నన చేయవు మంచిది కాదు సుమా

ఈ నరజన్మము దుర్లభ మందున యీశ్వర క్పవవలన
జ్ఞానము కలిగెను దానిని మరచుచు సంచరించ వలదే
మానక నామజపంబున నుండిన మంచి జరుగు మనసా
ఆనక నా వైకుంఠపురంబున హరికడ నుండెదవే

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.