19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

వలదు పాపము వలదు పుణ్యము


వలదు పాపము వలదు పుణ్యము
వలయును నీసేవా భాగ్యము

పుట్టువులకు కారణమౌ పుణ్యపాపంబులు
పట్టుకొనగ నేల నయ్య భగవంతుడా
గట్టిగాను నీపాద కమలంబులను నేను
పట్టుకొంటి నీసేవ ప్రసాదించుమా

నేను చేయు వాడ నని లోనెంచి చేసిన
దేని ఫలితమైన నేను తినక తీరదు
మాన కొనగ నట్టితిండి మంచిదౌ నుపాయము
పూని కర్తృత్వ ముందు బుధ్ధి విడచుటే

రామసేవకులకు పుణ్యరాశితో పనిలేదు
స్వామి నా దరిచేరదు పాపమెన్నడు
కామితార్థ మిమ్ము శ్రీకామినీమనోహర
నీమ మెసగ చేయనీ నీకు సేవలు