18, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

పతితపావననామ పట్టాభిరామ


పతితపావననామ పట్టాభిరామ
సతతము నన్నేలు జానకీరామ

మనసున నీనామ స్మరణము కలుగ
కనుదమ్ములు వికసనమును బొందు
ఘనమగు భాగ్యము కలిగెడు గాక
దినదినమును నీ ఘనకృప వలన

అలసిన నాకనుకొలకుల నిదుర
పలుకరించెడు వేళ భావన ముందు
నిలచి యుండు గాక నీ నామ స్మరణ
కలకాలమును నీ ఘనకృప వలన

మరువక నీనామ స్మరణము కలిగి
తరచుగా నీసేవా ధనమది కలిగి
తరియించెడు గాక తప్పక జన్మము
కరుణామయ నీ ఘనకృప వలన