19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

నమ్ముడు మానుడు నావాడు


నమ్ముడు మానుడు నావాడు నేను
నమ్మి కొలుచుకొను నా రాముడు

కన్నులు తెరచిన కనబడు రాముడు
కన్నులు మూసిన కనబడు రాముడు
వెన్నంటి యున్నాడు విడువక రాముడు
నన్ను కాపాడుచు నా రాముడు

కన్నుల నిదురను కబళించు రాముడు
పన్నుగ నాతోడ పలుకాడు రాముడు
నన్నన్ని వేళల నడిపించు రాముడు
నన్నేలు దొరయైన నా రాముడు

ఎన్నో జన్మల నుండి యేలుచు రాముడు
చిన్న నాడె నన్ను చేపట్టె రాముడు
మన్నించి నాలోన మసలును రాముడు
నన్ను కరుణించు నా రాముడు