23, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

ఎన్న నందును వింత లెన్నెన్నో


ఎన్న నందును వింత లెన్నెన్నో చేసెను
మొన్న రాముడై వాడు నిన్న కృష్ణుడై

వేయిమంది మోయలేని వింటినెత్తి విరిచెను
ఓయమ్మా కొండనే ఒయ్యన పైకెత్తెను
చేయలేని దేమున్నది శ్రీలోలునకు
మోయు గదా లోకములే మోహనాంగుడు

తాకి యొక రాతిని ముని తరుణిగా చేసెను
తాకి యొక కుబ్జను లలితాంగిగా చేసెను
శ్రీకాంతుడు చేయ లేని చిత్రమున్నదా
లోకములే చేయు గదా లోలాక్షుడు

తరుణిశోకపు మిషను సురారుల నణచెను
తరుణిశోకపు మిషను కురుకుల మణచెను
హరితలచిన ధర్మేతరు లణగిపోరే
నిరుపమాన క్రీడనుడీ నీలవర్ణుడు