1, ఆగస్టు 2019, గురువారం

ఎప్పుడును వీడే గొప్పవాడు


ఎప్పుడును వీడే గొప్పవాడు
చెప్పరాని మహిమల చెలగు వెన్నుడు

ఏమేమి చేయలే డితడు కోపించి  పరశు
రాముడై రాజకులంబును కరగించె శ్రీ
రాముడై నీళ్ళపై రాళ్ళను తేలించె బల
రాముడై హస్తినాపురము నొరగించె

ఏమెత్తు వేయలే డితడు చాల చతురుడై
హేమకశిపు గుండెలో నిట్టే డాగె చిన్ని
వామనుడై బలి నిట్టె బంధించె సురవిరోధి
స్త్రీమనోభంజనము చేసి చెలంగె

ఏమేమి యెసగడో యితడు నిజభక్తాళికి
కామధేనువై పెద్ద కల్పవృక్షమై ఐహి
కాముష్మికము లెల్ల నన్నివేళలందు మరి
ఆమోక్షమే యడుగ నిదియు నిచ్చును