2, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

అండగ నీవు మా కుండగ


అండగ నీవు మా కుండగ భయ మనే
దుండబోదుగా కోదండరాముడా

చెండితివి తాటకను చెచ్చెర గుర్వాజ్ఞపై
మండించి సుబాహుని మసిచేసితివి
దుండగు మారీచుని తోయధిలో వేసితివి
దండుమగడ మాకు నీయండ చాలదా

ఘోరుడు విరాధుని గోతిలో పూడ్చితివి
పోరి ఖరదూషణుల పొడిచేసితివి
మారీచుని వెన్నాడి మట్టిలో కలిపితివి
సారసాక్ష మాకు నీ చాటు చాలదా

నఱకి కబంధుని నాశనము చేసితివి
విరచితివి కుంభకర్ణు విజృంభణము
సురవైరి రావణుని పరిమార్చి మించితివి
పరమవీర మాకు నీ కరుణ చాలదా