2, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

నరుడ వైనప్పు డో నారాయణా


నరుడ వైనప్పు డో నారాయణా యీ
గరుడునకు నీ సేవ కలిగించుమా

వెస శేషున కిచ్చితివి వేషము తమ్మునిగ
అసమర్ధుడు గరుడుడని యనుకొంటివా
రసవంతమైన నీదు రామచరితామృతమున
నసలే నా యూసు లేదందువా ప్రభూ

తమ్ములగుచు శంఖుచక్రమ్ములును వచ్చునని
అమ్మ శ్రీలక్ష్మి సీత యగునందువా
తమ్మికంటి సామి నేను తప్పేమి చేసితినని
రమ్మన వీ గరుడునే యమ్మక చెల్ల

నీవు లేక రామకథయె నిశ్చయ మసమగ్రము
రావణుని కొడుకు రామలక్ష్మణులను
భావిని రణమందు నాగబంధముల బట్టగా
వేగ రావలయునని వెన్నుడు పలికె