19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

కోవెలలో నున్నాడు కోదండరాముడు


కోవెలలో నున్నాడు కోదండరాముడు
దేవేరి సీతతో దివ్యతేజంబుతో

నరుల కొఱకు నరుడైన నారాయణుడు
కరము దుష్కరంబైన కార్యము సేసి
మరల నిదే కొలువాయె మనగుడి లోన
కరుణామయమూర్తి కదా యీతడు

సర్వాభరణములతో స్వామియున్నాడు
సర్వాయుధములతో స్వామియున్నాడు
సర్వదేవతలగూడి స్వామియున్నాడు
సర్వజగద్రక్షకుడై స్వామియున్నాడు

సౌమిత్రి యొకప్రక్కన చక్కగ నిలువ
సామీరి పాదాంబుజంబులు కొలువ
పామరుల నుధ్ధరింప వచ్చినా డిదె
స్వామి సేవ చేసి కొన చయ్యన రండు