17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

అతి సులభుని నిన్ను బడసి


అతి సులభుని నిన్ను బడసి యవివేకినై
యితరుల నే వేడెదనా యెంతమాట

నిచ్చలు నా మేలు దలచు నీవు నా కుండగ
పిచ్చివాడనా యొరుల వేడుట కేను
ముచ్చటగా రామచంద్రమూర్తి నిన్నువేడుదు
నచ్చమైన నా మనసు నంకిత మొనరించి

నిరతము వెన్నంటి యున్న నిన్ను నేను మరచి
పరుల నేరీతిపొగడు వాడ నౌదును
పరాత్పర రామచంద్ర వదలక నిను పొగడుదు
నిరంతరము నా మనసు నీపైన నిలిపి

ఇచట నచట నన్ను గూడి ఈశ్వర నీవుండ
ఇచటనే నన్నెఱుగని యెవరి జేరుదు
ఎచటనైన రామచంద్ర యెన్నెదను నిన్నే
విచిత్రమైన ప్రశ్నలిక వేయకుండుమా