18, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

అంగనామణి సీత యడిగి నంతనే


అంగనామణి సీత యడిగి నంతనే
రంగు రంగుల పూలు తెచ్చె రామచంద్రుడు

కొన్ని కొన్ని పూవులకై కోమలాంగుడు నాగు
లున్నట్టి పూల పొదల నెన్నొ కదిపెను
కొన్నింటిని లక్ష్మణుండు కోయుచుండగ
సన్నుతాంగు డవియివి యని సందడి సేసె

పూల రాశి గాంచి యుప్పొంగి సీతమ్మ చాల
మాలికల నల్లినది మగడు మురియగ
చాల మాలికల నిచ్చి బాలికామణి పర్ణ
శాలలోని దైవతముల చక్కగ కొలిచె

దేవుళ్ళను కొలిచి తల్లి తెచ్చి మాలలు మూడు
శ్రీవారి గళసీమకు చేర్చె నొక్కటి
ఆ వెనుకను మరది కొకటి దీవించి యిడ రామ
గోవిందుడు కైసేసె కువలయసుతకు