16, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

రామ రామ శ్రీరామ యందువు
రామ రామ శ్రీరామ యందు వీ ప్రశ్నకు బదులు చెప్పవయా
స్వామి పట్ల నీ భక్తి యెట్టిదో చక్కగ మా కెఱిగించవయా

పరమమనోహరు డగు రాముని రూపంబు నెడదలో నిలిపితివా
పరమాప్తుండను భావనతో రఘుపతిని త్రిశుధ్ధిగ నమ్మితివా
పరమాదరమున రామచంద్రుని  భక్తుల నెప్పుడు కొలచితెవా
పరమానందము రామసేవ యను భావము కలిగి మెలగితివా

దురదల వలె కోరికలు రేగినను తొలగక సాధన చేసితివా
వరదల వలె కష్టములు కల్గినను వదలక సాధన చేసితివా
సిరులు కలిగినను సిరులు తొలగినను చెదరక సాధన చేసితివా
పరమార్ధము శ్రీరామ నామమను భావన విడువక నిలచితివా

శివు డిచ్చిన శ్రీరామ నామమును చిత్తము నందు ధరించితివా
భవతారక మని రామ నామమును వదలక సాధన చేసితివా
అవిరామముగా సాధన చేసిన నది తప్పక ఫలియించును గా
అవలకు నివలకు తిరుగుట మానెద వందుకు సందేహము లేదు
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.