7, ఆగస్టు 2019, బుధవారం

ఇంతకన్న సిగ్గుచే టేమున్న దయ్య


ఇంతకన్న సిగ్గుచే టేమున్న దయ్య
అంతరించి బుధ్ధి నే నధముడ నైతి

అమ్మకడుపు లోన నే నణగి యుండి నట్టి వేళ
నుమ్మలికములైన వేళ నొక్క నీదు తలపె నాకు
నెమ్మది సమకూర్చ ని న్నెప్పటికిని మరువ నంటి
నెమ్మది నెమ్మదిగ నేను నిన్ను మరచిపోయితిని

నేనపుడే ధనములను నిక్కముగ ముట్ట నంటి
నేనపుడే దుర్మతులను నిక్కముగ చేర నంటి
నేనపుడీ నాలుకను నిగ్రహించి యుందు నంటి
నేనిపుడా తప్పులన్ని నిస్సిగ్గుగ చేయుచుంటి

పుట్టక ముందున్న బుధ్ధి పుట్టగనె మాయమాయె
గట్టిగ నీ నామమైన కడు శ్రధ్ధను చేయనాయె
నిట్టి నా మీద మరల నెట్టుల దయచూపెదవో
పట్టుబట్టి యీదీనుని బాగుచేయ వయ్య రామ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.