23, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

నారాయణుడే నాటి శ్రీరాముడు


నారాయణుడే నాటి శ్రీరాముడు
నారాయణుడే నేటి నందబాలుడు

కడలి మీద వారధిని కట్టినట్టి వాడైన
కడలి లోన పురమునే కట్టుకొన్న వాడైన
పుడమి నున్న దుర్జనుల పొడవడగించ
పొడమిన నారాయణ మూర్తియే వాడు

ఒక్కపొలతి చాలునని యూరకున్న వాడైన
పెక్కురౌ సతులతో వేగనేర్చు వాడైన
మక్కువతో ధర్మమును మనకు నేర్పగ
చక్కని నేర్పుగల శౌరియే వాడు

హరేరామ హరేరామ యన్నచో తరింతురు
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ యన్నను తరింతురు
నరులార వాని నెపుడు మరువకుండుడి
మరువక చేరదీయు మంచివా డతడు

       *అందరికీ 2019సం. జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు*