1, ఆగస్టు 2019, గురువారం

అందగాడ శ్రీరామచందురుడా


అందగాడ శ్రీరామచందురుడా సీతా
సుందరితో వచ్చి పూజ లందుకోవయ్య

మూడులోకములకు పూజనీయులు మీరు
వేడుకైన జంటయై వెలసినారు
నేడు మాయింటకి వచ్చి నిండారు ప్రేమతో
చేడియయు నీవును చేకొనరే పూజలు

లోకనాథుడ వీవు లోకమాత సీత
మాకు ప్రసన్నులైరి మాభాగ్యము
మీకటాక్షము కాక మేమేమి వలతుము
చేకొనరే పూజలు సీతమ్మయు నీవును

సీతమ్మతో నాడు సింహాసనం బెక్కి
యేతీరున నున్నా వీనాడటులే
ప్రీతితో మాయింట వెలసి మాపూజలు
చేతోమోదంబుగ చేకొందువు రావయ్య

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.