19, ఆగస్టు 2019, సోమవారం

సాగించరే రామచంద్రుని భజన


సాగించరే రామచంద్రుని భజన
మ్రోగించుచు తాళములను మిన్నంట

రామ రామ సాకేత రామ రఘురామ
రామరామ జానకీరామ జయరామ
రామరామ కోదండరామ రణభీమ
రామరామ హరేరామ రామ యని మీరు

రామ పట్టాభిరామ రాజీవలోచన
రామ లోకాభిరామ రామ భక్తపోషక
రామ సద్గుణధామ రామ తారకనామ
రామ జలధరశ్యామ రక్షించు మని మీరు

పాహి  పాహి నిర్మూలితపౌలస్త్య రామ
పాహి పాహి సకలలోకపాలక రామ
పాహి పాహి పాపతూలవాతూల రామ
పాహి పాహి పాహి యని పాడుచు మీరు