17, ఆగస్టు 2019, శనివారం

తెలియుడీ వీనిని తెల్లంబుగను


తెలియుడీ వీనిని తెల్లంబుగను
తెలివిడి కలిగితే కలుగు మోక్షము

పరగ వీడు మొట్టమొదట వైకుంఠరాముడు
కరుణతో నాయెను కాకుత్స్దరాముడు
అరయగ నతడెంతో అందాలరాముడు
మారాముడు చాల మంచివాడు

ఘనతరమౌ విల్లువిరచె కళ్యాణరాముడు
మానవోత్తముడైన జానకీరాముడు
మౌనిచంద్రులకు వా డానందరాముడు
ధ్యానించు డాతడు ధర్మాత్ముడు

కోలల రావణుని జంపె కోదండరాముడు
చాల గొప్ప రాజగు సాకేతరాముడు
కూలుచు భవబంధము గోవిందరాముడు
కాలాత్మకుడైన కమలాక్షుడు