9, ఆగస్టు 2019, శుక్రవారం

హరిని విడచి యుండదుగా అమ్మ


హరిని విడచి యుండదుగా అమ్మ వరలక్ష్మి
హరితోడ ధరపైన నవతరించును

హరి నరసింహుడై యవతరించంగను
వరలక్ష్మి చెంచెతగ వచ్చె భూమికి
విరిచి కనకకశిపుని వీడకుగ్రత
చరియించు హరిని ప్రసన్నుని జేసె

వరబలగర్వితుడు రావణుని చంపగ
పరమాత్ముడు రాముడై వచ్చినంత
వరలక్ష్మి సీతయై వచ్చె భూమికి
తరుణి కష్టము లోర్చి ధరనేలెను

ధరాభార ముడుపగా దానవాంతకుడు
పరమాత్ముడు కృష్ణుడై వచ్చినంత
వరలక్ష్మి రుక్మిణిగ వచ్చె భూమికి
హరిభక్తి వైభవము ధరపై చాటె