4, ఆగస్టు 2019, ఆదివారం

చేరి మ్రొక్కరె వీడు చిత్తజగురుడు


చేరి మ్రొక్కరె వీడు చిత్తజగురుడు
శ్రీరాముడై మనకు చేరువైనాడు

నీతులు చెప్పలేదు నీతిగా నడచి
ప్రీతిపాత్రుడైనాడు భూతకోటికి
త్రేతాయుగంబున భూతలంబున
సీతాపతి యనుపేర చెలగె ధర్మము

పోరున రాకాసుల పొడిపొడి చేసె
ధారుణిపై నిలపెను ధర్మరాజ్యము
తారక లుండుదాక తరగని గొప్ప
పేరు స్వంతమైనట్టి వీరుడు వాడు

రామనామ మెంతో రమ్యమంత్రము
రామకథయె మిక్కిలి రసవంతము
రామభజన మోక్షసామ్రాజ్యప్రదము
రామచంద్రుడు దైవ  రాయడు కాన