31, జులై 2019, బుధవారం

స్వామి పాదముల చెంత చక్కగా


స్వామి పాదముల చెంత చక్కగా పూవులుంచి
యేమి వేడుకొంటి వయ్య యిప్పుడు నీవు

ఏమి వేడుకొందు నయ్య యీలోక వస్తువులు
స్వామి చిరునగవులకు సాటివచ్చునా
రామపాదసేవనారతుల కన్యముల పైన
నేమైన భ్రాంతి యుండు టెక్కడి మాట

ఏమి వేడుకొందు నయ్య స్వామి ప్రేమతో నా
కే మిచ్చునో యదే యెంతో మేలు
రాముడు తన నామ మిచ్చి రక్షించె నది చాలు
తామసము తొలగి నేను ధన్యుడ నైతి

ఏమి వేడుకొందు నయ్య రాముడు నన్నేలగ
నా మనసున కోర్కెలు నశియించెను
స్వామి పాదముల చెంత చక్కని పూవువలె
నా మనసు నిలచె నదే నాకు చాలును