12, జులై 2019, శుక్రవారం

చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజగురుడ


చేతులెత్తి మ్రొక్కేము చిత్తజగురుడ నీవు
మా తప్పు లెంచవు  మాకది చాలు

సరిసరి స్వేదజోద్భిజాండజ యోనుల
చరియించి నరులమై సంతోషమేది
నరులము కాగానే నానాతప్పులెంచ
దొరకొను నీకొడుకు పెద్దదొర చూడవె

ఎప్పుడో పుట్టితిమట యేమేమొ చేసితిమట
యిప్పుడా తప్పుల కెంతత శిక్షలో
చెప్పరాని బాధలాయె చిత్తము నీవైపు
త్రిప్పగ క్షణమైన నెప్పు డుపశమించవు

రాముడవై వచ్చి తారకనామమిచ్చి
ప్రేముడి మాకు పంచి పెట్టినావయ్య
మా మా తప్పొప్పులన్ని మట్టి కలియుగ
మేము నీసన్నిధిలో మెలగుచుంటిమి