31, జులై 2019, బుధవారం

చేతులెత్తి మ్రొక్కితిని చిత్తము నీ కిచ్చితిని


చేతులెత్తి మ్రొక్కితిని చిత్తము నీ కిచ్చితిని
సీతారామ నీకు నేను సేవకుడ నైతిని

ఖ్యాతిగల శ్రీరాముడ కరుణారససాంద్రుడ
నా తప్పులు మన్నించెడు నాదేవదేవుడ
కోతికి బ్రహ్మపదము కొసరినట్టి ఘనుడ
నా తరమా నిన్ను పొగడ నళినదళేక్షణుడ

సకలలోకపోషకుడ శరణాగతరక్షకుడ
అకళంకవీరవరుడ అవనిజారమణుడ
సుకుమారుడ పరమసుందరాకారుడ
ప్రకటించితి నీవె నాకు పతివని రాముడ

పరమధర్మస్వరూపుడ సురవిరోధికాలుడ
పరమేశ్వరాభినుతుడ పరమేష్ఠివినుతుడ
పరమయోగీంద్రహృధ్బావితాంతరాత్ముడ
పరమభక్తజనసేవితపాదారవిందుడ