30, జులై 2019, మంగళవారం

దాశరథికి జయ పెట్టి దండము పెట్టి


దాశరథికి జయ పెట్టి దండము పెట్టి
దేశమెల్ల నతని సత్కీర్తి చాట సమకట్టి

దండువిడిసి యున్నారు దాశరథి భక్తుల
నండజయాన జానకమ్మ చూడవమ్మ
దండిగా దీవనలను దయచేసి పంపవమ్మ
నిండనీ దిక్కులన్ని నీవిభుని కీర్తితో

కోవెలలే వెలయగను కొల్లలై యూరూర
దేవుడై రామయ్య దేవేరి వీవై
వేవేల జనులమధ్య వేడుకలు నిత్యమై
కావింపగ సందళ్ళు కదలు చున్నారమ్మ

రామనామ మంత్రమే రక్షించు నన్నది
భూమి నందరి హృదయ భూముల కెఱుకగా
పామరులు పండితులీ భవవార్థి దాటగా
ఈ మహాత్ము లుద్యమించి రిదె చూడవమ్మ