3, జులై 2019, బుధవారం

జయజయ లక్ష్మీనారాయణాజయజయ లక్ష్మీనారాయణా హరి జగదాధార నారాయణా
జయజయ రామ నారాయణా హరి సనకాదినుత నారాయణా

శ్రీరామచంద్ర నారాయణా హరి సీతానాయక నారాయణా
నారదవినుత నారాయణా హరి నాశనరహిత నారాయణా
కారుణ్యాలయ నారాయణా హరి కామితవరద నారాయణా
శూరజనోత్తమ నారాయణా హరి సుందరవిగ్రహ నారాయణా

దశరథనందన నారాయణా హరి దరహాసముఖ నారాయణా
దశముఖ మర్దన నారాయణా హరి ధర్మస్వరూప నారాయణా
ప్రశమితేంద్రియ నారాయణా హరి రాజలలామ నారాయణా
విశదమహాయశ నారాయణా హరి వేదవిహార నారాయణా

పరమసుఖప్రద  నారాయణా హరి పరమానంద నారాయణా
గరుడవాహన నారాయణా హరి ఖలవిదారణ నారాయణా
సురగణసేవిత నారాయణా హరి శోకనివారణ నారాయణా
పరమాత్మా హరి నారాయణా భవపాశవిమోచన నారాయణా