26, జూన్ 2019, బుధవారం

ఇక్కడ నున్న దేమి యక్కడ లేదో


ఇక్కడ నున్న దేమి యక్కడ లేదో
యక్కడ నున్న దేమి యిక్కడ లేదో

అక్కడున్న దిక్కడున్న దొక్కటి కాదో
చక్కగ విచారించ జాలడే గాక
వెక్కసపు బేధబుధ్ధి వెడలించి నంత
నక్కడ నిక్కడున్న దంతయు నొకటే

కాలమని స్థలమని కలవా యేమి
లీలగా బ్రహ్మమివి రూపించు గాక
వీలగునా దీని గూర్చి వేడుక జీవి
యేలాగునైన బుధ్ధి నెఱుగ నేర్వ

శ్రీరామనామ మందు చెలగెడు దానిని
శ్రీరామరూప మందు చెలగెడు దానిని
చేరువనే యున్నదాని చిత్తమందున
ఆరసి చూచినచో నన్నిట నదియే

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.