8, జూన్ 2019, శనివారం

భజన చేయరే రామభజన చేయరే


భజన చేయరే రామభజన చేయరే రామ
భజనయే భవరోగము బాపెడి మందు

అణిమాదిసిధ్ధులుండి యణచలేని రోగము
మణిమంత్రౌషధములు మాన్పలేని రోగము
గుణగరిష్ఠులను గూడ గుటాయించు రోగము
వణకు రామభజనకు భవరోగము

హేయమైన యుపాధుల నిరికించు రోగము
వేయిజన్మ లెత్తినా వదలనిదీ రోగము
మాయదారి రోగము మందులేని రోగము
పాయు రామభజనచే భవరోగము

ప్రజలనెల్ల హింసించే భయదమౌ రోగము
సుజనకోటి నేడ్పించు క్షుద్రమైన రోగము
నిజభక్తుల కాచెడు నియమమున్న రాముని
భజన చేయ విరుగునీ భవరోగము