13, జూన్ 2019, గురువారం

వీనుల విందుగా వినిపించనీ


వీనుల విందుగా వినిపించనీ
జానకీరాముడా సర్వవేళల

శ్రీనాథనామావళి శ్రేష్ఠంబగు నట్టిదౌ
ధ్యానముద్రలో శివుడు తడవుచుండు నట్టిదౌ
మౌనుల రసనలపై మసలుచుండు నట్టిదౌ
నీ నామకీర్తనము నీ భక్తులకు

యోగిరాజప్రస్తుతమై యొప్పుచుండు నట్టిదౌ
భోగీంద్రుడు వేనోళ్ళ పొగడుచుండు నట్టిదౌ
సాగరపుబిందువుల సంఖ్యదాటు నట్టిదౌ
నీగుణకీర్తనము నీభక్తులకు

యావత్ప్రపంచసృష్టి కాదిమూలమైనదౌ
యావత్ప్రపంచంబున కాధారమైనదౌ
భావనాతీతమై పరగుచుండు నట్టిదౌ
నీ విభవకీర్తనము నీభక్తులకు

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.