21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

తెలిసితెలిసి మనిషిగా దిగివచ్చెను


తెలిసితెలిసి మనిషిగా దిగివచ్చెను దేవుడు
పలుకష్టము లనుభవించ వలెసెనా రాముడు

పట్టాభిషేకము చెడి వనవాసము కలిగెను
నట్టడవుల రాకాసులు ముట్టడించ పోరెను
తుట్టతుదకు రాకాసియె తొయ్యలి గొనిపోవగ
పట్టుబట్టి వాని జంప పరమకష్టమాయెను

సతికి యగ్నిపరీక్షకు సమ్మతించ వలసెను
నుతశీలకు నిందరాగ సతిని విడువ వలసెను
ప్రతిన కొఱకు సోదరునే వదలిపెట్ట వలసెను
ధృతిమంతుని ధర్మదీక్ష ధర నబ్బురమాయెను

రాముడొకడె సర్వుల కారాధ్యుడై నిలచెను
రాముని కథ శాశ్వతమై భూమిపైన నిలచెను
రామభక్త జనులతోడ భూమి నిండిపోయెను
రాముడు  భక్తులకు మోక్ష రాజ్యమునే యిచ్చును