21, జూన్ 2019, శుక్రవారం

తెలియరాని మహిమగల దేవదేవుడు


తెలియరాని మహిమగల దేవదేవుడు చేరి
కొలిచినచో మోక్షమిచ్చు గుణవంతుడు

మంచివారు చెడ్డవారు మనలో కలరు వీడు
మంచివాడగుచు కలడు మనకందరకు
అంచితముగ నితని చేరు నట్టివారికి వీడు
సంచితకర్మంబు లెల్ల చక్కజేయును

తనవారని పెరవారని తలచనివాడు వీడు
మనవాడని తలచితే మనవాడగును
మన రిపుషట్కమును ద్రుంచి మన్నించును వీడు
మన మానసములలోన మసలుచుండును

ప్రేమతోడ రామాయని పిలుచినంతట వీడు
పామరులకు సైతము పలుకుచుండును
భూమిసుతాపతి దయా భూషణుడు  వీడు
కామితార్థ మెల్లరకును కటాక్షించును

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.