16, జులై 2019, మంగళవారం

పదుగురిలో నేను పలుచన కానేల


పదుగురిలో నేను పలుచన కానేల
నది నీకు హితవైన నటులే కానీ

నిదుర లేచిన దాది నిన్నెంచు మనసు
పెదవుల కొసల నీ పేరులె చిందులాడు
అది పరధ్యానమని యనుకొను లోకము
వదలక గేలిసేయ పడిపడి నవ్వెదవా

వెలలేని నీచిరు నవ్వులు చాలు నాకు
తులలేని నీ కొలువు దొరకెనుగా నాకు
సులువుగ మందిలో కలువకున్నాడని
నలుగురు నవ్విన నవ్వెదవా నీవు

నా రాముడే చాలు నాకని నమ్మితి
పేరు నూరు లేకున్న పెద్దగ చింత లేదు
వీరు వారు నేడు నన్నూఱక దూఱిన
నౌరా నీవును నవ్వ నైనదిగా బ్రతుకు