7, జులై 2019, ఆదివారం

కల్లబ్రతుకుల నుండి కన్నీళ్ళ నుండి


కల్లబ్రతుకుల నుండి కన్నీళ్ళ నుండి
కల్లమంత్రములు నిన్ను కాపాడునా

ధరనున్నసప్తకోటి వరమంత్రంబులు
కురిపించు సిధ్ధులు కొంచెంబులే
మరల పుట్టువు తేని మంత్ర మందేది
నరుడా రామనామ మంత్రము కాక

కామితంబుల నీయ గల మంత్రంబులు
కామాదు లడగించి కాచేదేమి
ప్రేమతో దోసములు వెడలించి వేగ
రామనామ మంత్రమే రక్షించు కాని

ఈరాకపోకలకు నింతటితో స్వస్తి
శ్రీరామనామము చెప్పించులే
వేరు మంత్రముల మీద వెఱ్ఱిని విడచి
శ్రీరామనామమే చింతించ వయ్య