8, జులై 2019, సోమవారం

నాలుక రాముని నామము పలికిన


నాలుక రాముని నామము పలికిన
చాలు ననవె మనసా మనసా

అరిషడ్వర్గము నతిసులభముగా
మరలించుకదా మనసా మనసా
హరినామము నీ కది చాలదటే
హరిహరి రఘువర యనవే మనసా

పరమాత్ముడె నీ పతియని గతియని
తరచుగ మురియుచు తలచవె మనసా
నిరతిశయంబై నిచ్చలు కురిసే
హరికృప చాలని యనవే మనసా

హరినామమె భవతరణోపాయము
మరువక చేయవె మనసా మనసా
వరభక్తుల కపవర్గము సిధ్ధము
హరిని విడువనని యనవే మనసా