18, అక్టోబర్ 2014, శనివారం

కాలంబు గడువదే....
కాలంబు గడువదే కాంతామణుల తోడ
      రసికావతంసుడన్ రాణ మెఱయ

సమయంబు గడువదే శాస్త్రచర్చల తోడ
      సొంపారు శుభయశశ్శోభ మెఱయ

రోజులు గడువవే రూకల వేటలో
      ధనరేఖ గలదన్న ఘనత మెఱయ 

ఏండ్లెల్ల గడువవే యితరుల సేవలో
      కడు సమర్థుడటన్న ఖ్యాతి మెఱయ

ఇట్టి మెఱపులు సర్వమున్ వట్టి మెఱపు
లసలు మెఱపన్న హరిభక్తి యగును గాన
వట్టి మెఱపుల కలిమాయ బట్టి గెలిచి
హరిపదంబుల నుండిన తిరము ముక్తి


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.