22, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

ఇట్టి లోకము నందు పుట్టించినావునయవంచకుని మాట నమ్మును లోకంబు

    మంచి చెప్పెడు వాని మందలించు

మందబుధ్ధుల మాట మన్నించు లోకంబు
    బుధ్ధిమంతులను దుర్బుధ్దు లనును

దొంగస్వాముల కడ దోగాడు లోకంబు
    యోగుల జూచి యయోగ్యులనును

కర్కోటకుల కూడిగము సేయు లోకంబు
    మృదులస్వభావుల వెదకి తిట్టు

ఇంతకన్నను చెప్పగా నేల నయ్య
యిట్టి లోకము నందు పుట్టించినావు
దేవుడా యేమి చేయుదు దినదినంబు
గండమై యుండి బ్రతు కగ్నిగుండ మాయె


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.