16, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

ఎవరైన అడిగిరా!!ఎవరైన నడిగిరా యెవడ వీ వను మాట
    ఎవ రడిగిన చెప్ప నేమి గలదు

ఎవరైన నడిగిరా యెటనుండి యిట కని
    ఎవ రడిగిన చెప్ప నేమి గలదు

ఎవరైన నడిగిరా యేమి చేసితి వని
    ఎవ రడిగిన చెప్ప నేమి గలదు

ఎవరైన నడిగిరా యెచటి కేగెద వని
    ఎవ రడిగిన చెప్ప నేమి గలదు

ఎఱుక లేనట్టి వాడనై యిట్టు లుంటి
ఎఱుక గలిగిన పుణ్యాత్ము లెవ్వ రేని
నన్ను నాపన్ను గమనించి నయము మీఱ
కరుణ జూపిన తెలివిడి కలుగ వచ్చు