24, అక్టోబర్ 2014, శుక్రవారం

ఈశ్వరా యింక నీవె రక్షించవలయుఈ  గురు వింతవా డా గురు వంతవా
     డన విని పరుగున జనెడు వాడు

ఆ రాయి ధరియించు డీ రాయి ధరించు
     డనెడు జోస్యుల మాట వినెడు వాడు

హరుని విసర్జించి హరిని విసర్జించి
     క్రొత్త దేవుళ్ళను కొలుచు వాడు

విజ్ఞానవాదంబు లజ్ఞాన వాదంబు
     లురు ప్రజ్ఞ వినిపింప నురుకు వాడు

దైవ మిచ్చిన నూఱేండ్లు దారిదప్పి
తిరుగు చున్నాడు తనదైన దివ్యతత్త్వ
మఱయ నీయని మాయచే నార్తు డగుచు
ఈశ్వరా యింక నీవె రక్షించవలయు