30, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

దేవదేవ భానుకోటిదివ్యప్రకాశ

దేవదేవ భానుకోటిదివ్యప్రకాశ
రావణాదిదైత్యనాశ రమ్యగుణవిలాస

మాధవ సురగణతోష మాయాధృతనరవేష
సాధులోకసంపోష సతతసత్యసంభాష

మధురమధుర మృదుభాష మదనకోటిసంకాశ
మధుసూదన జగదీశ మామవ హృదయేశ

భోగిరాజేంద్రనుత యోగిరాజేంద్రనుత
వాగధీశవినుత మామవ త్రైలోక్యనుత
 
భృత్యజనపరిపోషక  సత్యవాక్యపాలక
నిత్యభక్తపరిపాలక సర్వలోకపాలక
 
రవివంశవిభూషణ భవబంధవిమోచన
రవిసుధాకరలోచన రామ నారాయణ