27, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

గోవింద గోవింద గోవిందా రామగోవింద మాంపాహి గోవిందా

గోవింద గోవింద గోవిందా రామగోవింద మాంపాహి గోవిందా
 
కొఱగాని జన్మలెత్తి గోవిందా నిన్ను మరచి తిరిగితి నయ్య గోవిందా 
మరచి తిరిగితి నయ్య గోవిందా నేను పరమపాపి నైతి గోవిందా
పరమపాపి నైతి గోవిందా నేను పడరాని పాట్లుపడితి గోవిందా 
పడరాని పాట్లుపడితి గోవిందా తుదకు భావించితిని నిన్ను గోవిందా

భావించితిని నిన్ను గోవిందానేను నీవాడ నైతి నయ్య గోవిందా 
నీవాడ నైతి నయ్య గోవిందా నీకు సేవకుడ నైతి నయ్య గోవిందా
సేవకుడ నైతి నయ్య గోవిందా నిన్ను సేవించుకొన నిమ్ము గోవిందా 
సేవించుకొన నిమ్ము గోవిందా కరుణ భావించవయ్య నాపై గోవిందా

భావించవయ్య కరుణ గోవిందా రామభద్రా నీవాడ నయ్య గోవిందా
నీవాడ రామభద్ర గోవిందా లోకపావన తారకనామ గోవిందా
పావన తారకనామ గోవిందా నన్ను వేవేగ రక్షించవె గోవిందా
వేవేగ రక్షించవె గోవిందా సర్వవిధముల నీవాడను గోవిందా
 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.