11, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

హరిస్మరణమె బ్రహ్మానందం హరిస్మరణమె పరమానందం

హరిస్మరణమె బ్రహ్మానందం హరిస్మరణమె పరమానందం
హరేరామ యనువానిది కాక ఆనందము మరియెవ్వ
రిది

హరిస్మరణంబున పవలు గడచును హరిస్మరణంబున రాత్రి గడచును
హరిస్మరణంబున దినము గడచును హరిస్మరణమె సుఖము

హరిస్మరణంబున నిన్న గడచెను హరిస్మరణంబున నేడు గడచును
హరిస్మరణంబున రేపు గడచును హరిస్మరణమె సుఖము

హరిస్మరణంబున బాల్యము గడచె హరిస్మరణంబున ప్రాయము గడచె
హరిస్మరణంబున ముదిమియు గడచు హరిస్మరణమె సుఖము

హరిస్మరణంబున ఘడియలు గడచు హరిస్మరణంబున దినములు గడచు
హరిస్మరణంబున యుగములు గడచు హరిస్మరణమె సుఖము

హరిస్మరణంబున గతభవ మఱిగె హరిస్మరణంబున నీభవ మఱుగు
హరిస్మరణంబున భవములు గడచు హరిస్మరణమె సుఖము

హరిస్మరణంబున ఆకలి లేదు హరిస్మరణంబున నిదురయు లేదు
హరిస్మరణంబున భయమును లేదు హరిస్మరణమె సుఖము