16, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

నయమున నన్నేలు నారాయణా


నారాయణా హరి నారాయణా నయమున నన్నేలు నారాయణా

జయజయ రామా నారాయణా హరి జానకిరమణా నారాయణా
ప్రియమృదుభాషణ నారాయణా హరి విమలగుణాశ్రయ నారాయణా
భయశోకాపహ నారాయణా హరి భవవిదారణా నారాయణా
దయాలవాలా నారాయణా హరి దానవమర్దన నారాయణా

గోవింద మాధవ నారాయణా హరి కోదండరామా నారాయణా
భావజజనకా నారాయణా హరి ధీవర రఘువర నారాయణా
పావననామా నారాయణా హరి పట్టాభిరామా నారాయణా
రావణసంహర నారాయణా హరి బ్రహ్మాండాధిప నారాయణా

పీతాంబరధర నారాయణా హరి వీరాగ్రేస‌ర నారాయణా
భూతలనాథా నారాయణా హరి మోహనరూపా నారాయణా
పూతచరిత్రా నారాయణా హరి పుణ్యోపేతా నారాయణా
వాతాత్మజనుత నారాయణా హ‌రి వారిజలోచన నారాయణా